OSP Kępice  Ochotnicza Straż Pożarna Kępice


                              RYS HISTORYCZNY

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPICACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Kępicach rozpoczęła działalność w maju 1951 roku z inicjatywy grupy młodych społeczników, której przewodzili druhowie: Feliks Sadlej i Mieczysław Goniszewski. Dla jej działalności zaadoptowano stojący na skrzyżowaniu ulic Buczka i Kościuszki budynek poniemieckiej remizy. Wykorzystano jego wyposażenie: wózek, sprzęt gaśniczy i hełmy. W przypadku pożaru rekwirowano przejeżdżający w tym czasie pojazd nadający się do ciągnięcia wózka pożarniczego, z reguły były to ciągniki Państwowych Gospodarstw Rolnych lub Ośrodka Transportu Leśnego.

W 1957 roku jednostka OSP przeniosła się do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Maszynowego. Jej prezesem został druh Marian Konieczny. W tym czasie rozpoczęła się w Kępicach budowa Zakładów Garbarskich. Ze względu na dużą ilość młodzieży podejmującej pracę w tym zakładzie, ochotnicza straż zaczęła się rozrastać. Zakład Garbarski stał się wspaniałym mecenasem jednostki i przeniósł jej siedzibę na teren swojego zakładu, wyposażył w nowoczesny na tamten czas sprzęt oraz umundurowanie. Etatowym Inspektorem Ochrony przeciwpożarowej w zakładzie był druh Karzimierz Woźniak. Do zasłużonych ludzi, którzy przyczynili się w tym okresie do rozwoju jednostki, należy zaliczyć pierwszego dyrektora Zakładu Garbarskiego – pana Bogdana Jancę, ówczesnego zastępcę dyrektora ds. technicznych – pana Zygmunta Semerka oraz pierwszego naczelnika OSP Kępice druha Mariana Rutkowskiego.

W 1963 roku nowym prezesem został druh Leszek Żaczek. Jednostka OSP Kępice zostaje przekształcona w Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. Nazwę tę utrzymuje aż do upadłości Zakładu Garbarskiego w 1998 roku. W tym też roku funkcję prezesa pełnił druh Feliks Kirschenstein. Zmiana nazwy na „zakładową" nie zmieniła charakteru jej działalności. Jednostka obsługuje wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze na terenie gminy Kępice. Od 1995 roku, po włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, również poza gminą.

W ciągu 58 minionych lat jednostka dobrze zasłużyła się całemu społeczeństwu miasta i gminy Kępice. Dowodem są liczne odznaczenia, a w szczególności odznaczenie sztandaru Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa". Nasi druhowie osiągają wysokie lokaty w zawodach sportowo-pożarniczych, rozrastająca się młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz orkiestra dęta pod kierownictwem druha Wiesława Pawlickiego to duma i przyszłość jednostki. Zawsze cechował nas szeroki kontakt ze społeczeństwem Kępic i współpraca miedzy innymi z takimi organizacjami jak Klub H.D.K, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Klub piłkarski „Garbarnia Kępice", Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Kępicach, Stowarzyszenie Joannici i inne.

Zasłużeni druhowie odchodzą, a ich miejsca zajmować będą godnie ci, którzy osiągną wiek i pełną sprawność bojową. W okresie działalności jednostki odeszło z naszych szeregów na wieczną służbę wielu druhów, są nimi: Andrzej Hulisz, Mieczysław Jankowski, Lucjan Wilk, Roman Makieła, Roman Gryniewiecki, Konrad Lilla, Wiktor Janowicz, Gerard Bronk, Jan Dużyński, Edward Sasin, Ryszard Jankowski, Czesław Krawczyński, Rafał Knut, ks. Prałat Alferd Osipowicz, Edward Wadowski, Roman Życki, Maksymilian Łuczywek, Leon Kowalski, Edward Kucharski, Paweł Szafrański, Rafał Jankowski, Jerzy Rybarczyk, Wojciech Finster.

W 2006 roku dzięki staraniom Władz Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wsparciu finansowym i rzeczowym z zaprzyjaźnionej gminy Bomlitz i ludzi dobrej woli środowiska Kępic podjęto decyzję o budowie Gminnego Centrum Ratownictwa. Dzięki takim decyzjom Ochotnicza Straż Pożarna w Kępicach jeszcze lepiej będzie służyć naszemu społeczeństwu, a tym samym i naszej Ojczyźnie.

Najcześciej czytane na naszej stronie